Şiirlerden…

Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs
Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs

GAZEL

Yıkılmış yapılmış hâne-harâbız
Mamur olsak da bir olmasak da bir

… Berâberdir bize safa vü keder
Mesrûr olsak da bir olmasak da bir

İftihâr edecek elde nemiz var
Mağrur olsak da bir olmasak da bir

Zülfüne bağlıyız hâk-i derinden
Mehcûr olsak da bir olmasak da bir

Medâr-ı tesliyyet günâhımız var
Me’cûr olsak da bir olmasak da bir

Nefs ile cihâd-ı ekber eyleriz
Mansûr olsak da bir olmasak da bir

Hazret-i Mollânın kelb-i derîyiz
Meşhûr olsak da bir olmasak da bir

NÂZIM PAŞA

Kim ki candan geçmez ise diyn bize yâr olmasın
Ar û ırz ile gelip aşıklara bâr olmasın

Gâm yükün aşık olan dâim çeke gelmişdürür
Duymayan dost derdini aşka giriftâr olmasın

Derd uyutmaz,rahat etmez gice gündüz aşıkı
Şol ki bülbüldür güle karşı nice zâr olmasın

Zevk-i tâatle kimesne hâl-i aşkı anlamaz
Tâlib-i sâdık ise belinde zünnar olmasın

Remz-i Hak’ka mahrem olmak değmenin kârı değil
Kim dilerse aşk ile yâr olsun ağyâr olmasın

Zerrece aşk odu, kimde olsa yakar varlığın
Aşk odu ister ki Hak’dan gayrı hiç var olmasın

Cümle efkârın hurufun cem’idüp tevhid ile
Nokta-yı vahdet’de haşrol gayrı efkar olmasın!

Ey Niyazi hâl-i aşkı herkese fâş eyleme
Sırr-ı Hak’dır ana bîgane haberdar olmasın..