Şemâil-i Şerif

k

Fikr an başed ki bi güşayed rehi
Reh an başed ki piş ayed şehi (mesnevi/2/3227)

(Fikr odur ki insana bir yol açsın
Yol odur ki oradan bir şah geçsin.)

” Şemail- i Şerif ” kitabı Ma’l Hatun Dostluk Derneği Kitapları Dizisinden 28. kitap olarak; sevgili ve pek muhterem, Şahver Çelikoğlu Hanımefendinin, titiz, samimi, geceli -gündüzlü çalışmasıyla hazırlanmış bir muteber eserdir.

” Kendi ifadesiyle; Şemaili hazırlarken takip ettiğimiz yol; önce Buhari (r.a),Müslim (r.a) ve Tirmizi (r a)olmak üzere Kütüb-i Sitte’nin tamamını tarayarak, mevcut olan diğer hadis külliyatlarını da gözden geçirip alıntılar yaparak dikkatli ve titiz bir çalışma neticesinde kitap vücud bulmuştur.”

”Gözlerimizi saadet çağına çevirip, Resulullah (s a v) Efendimizin hayatını incelediğimiz zaman, orada islamın ruhi hayatının tatbiki örneklerini, zühdi ve tasavvufi yaşantının saf numûnelerini görürüz.

Tasavvufun aslını, Peygamber (s a v)Efendimiz ve ashabın yaşayış tarzında görmekteyiz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz zamanında hal olarak bizzat mevcut olan tasavvuf, insanın ruhi kemale ermesini temin eden bir vasıtadır.Tasavvufun kaynağı da , Kitap ve Sünnet’tir.Resulullah(s a v) Efendimizin yaşadığı zühdi hayat , ashabı tarafından da benimsenmiştir. Tasavvufta Allah ‘a kul olmak azadeliktir, hürriyet- i ilandır. Resululah (s av) Efendimiz de kendisini hep ”kul peygamber”olarak tavsif etmişlerdir.

Tasavvufta önemli olan Resulullah (s a v ) ‘in Allah Teala’dan alıp vaz’ettiği, getirip tebliğ buyurduğu İslami esaslara uygun bir hayat yaşamaktır. Bugün inanmış kimselerin cemiyet içindeki çekingenlikleri ve tereddütleri, hayata intibaksızlığın bir neticesidir. Dini bilgiler, İslami prensipler kuvveden fiile geçmedikçe , sun’i hayattan, tabii hayata geçiş gerçekleşemez, denilmektedir.

Resulullah (s a v) Efendimizi tanımadan, O’nun yaşamını bilmeden , O’nu (s a v) yaşama, O’nun gibi yaşama çabasına giren ashabı(r a) örnek ittihaz ederek , yaşam biçimi haline getirmeden ,Kur’an ve Hadis ilimlerinden faydalanmak mümkün değildir.Buna kalden hale geçmeyen bilgi kırıntısı denilir ki, kıymeti harbiyesi yoktur. Oysa insan, alemin zübdesi ve kainatın gözbebeğidir. Bunun kadrini bilerek ve Yüce Rasülü (s a v), uyulması gereken tek sağlam örnek olarak almak, Müslümanlar için en salim ve sağlam yoldur.

Bizlere böyle nadide bir eseri hazırlayan ve okuma imkanı bahşeyleyen; sevgili ve pek muhterem Şahver Çelikoğlu Hanımefendiyi şükranla yad ederiz.

Kadinveaile.com