Regâib Duası – M. Es’ad Coşan

Sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb.

el-Hamdü li’l-lâhi hakka hamdihî nahmedühû bi-cemîi mahâmidih. Lehü’l-hamdü kemâ yenbeğî li-celâli vechihî ve li-azîmi sultânih.

Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn salâten ve selâmen dâimeyni mütelâzimeyni ilâ yevmi’d-din.

Allahümme yâ Rabbena, yâ Rabbena, yâ Rabbe’l-âlemîn!

Âcizâne, nâçizâne şu mübarek cuma gecesinde; şu Receb’in ilk cuma gecesi olan, meleklerin Regaip gecesi diye tesmiye ettikleri şu gecede, namazımızı cemaatle senin huzurunda müslüman kardeşlerimizle beraber kılıp geceye güzel başlamaya niyet ettik. Ellerimizi açtık, senin en sevdiğin kelime olan kelime-i tevhîdini, lâ ilâhe illallah diye senden gayri ilâh olmadığı içimize iyice yerleşsin diye çektik. Senin mübarek adını sevgiyle saygıyla yâd eyledik. Ellerimizi sana açtık:

Yâ Rabbi! Suçlarımızı, günahlarımızı afv u mağfiret eyle. Âciz nâçiz ibadetlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle yâ Rabbi! Kapından bizi boş döndürme yâ Rabbi! İbadetlerimizi yüzümüze çalma yâ Rabbi! Hâsıl olan ücûr u mesûbâtı, kardeşlerimizin okumuş olduğu altı adet hatm-i şerîfi, bize rakamları eriştirilemeyen, kardeşlerimizin gönlünde bulunan yapmış oldukları hatm-i şerîfleri, okunmuş olan on bin ihlâs-ı şerîfi, iki adet salât-ı tefrîciyeyi, yapmış olduğumuz hatm-i hacegânımızı, zikirlerimizi tesbihlerimizi, namazlarımızı niyazlarımızı lütf u kereminden gayb hazinelerinden, ecr-i cezîl, sevâb-ı kesîrler ile taltif eyle yâ Rabbi! Mükâfatlandır yâ Rabbi!

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz;

“lâ ilâhe illallah demenin cennete girme sebebi olduğunu” beyan eylemiş. “Sübhanallah, elhamdülillah demenin sevabının nurunun, yerleri gökleri doldurduğunu” beyan eylemiş.” Bu küçük sözlerin mânası büyük olduğundan senin tarafından mükâfatı da büyük oluyor. O mükâfatları lütf u kereminden bizlere ihsan eyle yâ Rabbi!

Hâsıl olan ücûr u mesûbâtı şu mübarek gecede; boynumuz bükük, yüzümüz kara, mahcup ama severek, sayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e âcizâne, nâçizâne, fakîrâne, mücrimâne arz ve hîbe ve hediye eyledik, şu anda vâsıl eyle yâ Rabbi!

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’i cümlemizden hoşnut ve razı eyle yâ Rabbi! Peygamber Efendimiz’in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Bizler kullarız, sen âlemlerin rabbisin, Ehad ü Samed’sin, cümle mahlukâtın hâcetleri senin dergâh-ı izzetinden hâsıl olur. Duaları sen kabul edersin. Hâcetleri sen revâ edersin. Bizi kendinden gayriye muhtaç etme yâ Rabbi! Dert verip derman arattırma yâ Rabbi! Muhtaç duruma düşürüp kapı kapı gezdirme yâ Rabbi! Kapından kovup hâib ve hâsir olanların durumuna düşürme yâ Rabbi!

Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını sen bizlere ihsan eyle yâ Rabbi! Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden sana sığınıyoruz, sen bizi koru yâ Rabbi! Sen bizi korursan, cümle cihan halkı düşmanımız olsa bize zarar veremez yâ Rabbi! Sen bize hasım olursan cümle cihan halkı dostumuz olsa, korumaya çalışsa fayda etmez yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Senin gazabından, azâbından, ikâbından senin lütfuna, keremine, ihsanına, rahmetine sığınıyoruz. Senden sana sığınıyoruz, sen bizleri affeyle yâ Rabbi!

Receb ayı senin afv u mağfiret ayındır, bizleri affeyle yâ Rabbi. Bu mübarek üç ayların hayrından, feyzinden, bereketinden istifade eden kullardan eyle yâ Rabbi! Bu ayları gafil ve cahil geçirip mahrum kalanlardan etme yâ Rabbi!

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in mübarek âl’inin, pâk ashabının, Peygamber Efendimiz’in hakiki vekilleri, varisleri, Ümmet-i Muhammed’in hakiki mürşitleri, evliyâullah-i mukarrabîn, sâdât ve meşâyih-i turuk-u aliyyemizin Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ali el-Murtezâ ve sâir sahabe-i kirâm rıdvanullahu teâlâ aleyhim ecmaîn hazerâtından Hocamız Muhammed Zahid-i Bursevî’ye kadar ve sâir hocalarımıza kadar turuk-u aliyyelerimiz silsilelerinden güzerân eylemiş olan cümle sâdât ve meşayihimizin, üstatlarımızın, büyüklerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

O mübarek evliyâullahın, sevgili kullarının himmetlerine, teveccühlerine, sevgilerine, iltifatlarına bizleri de nâil eyle yâ Rabbi! Bizleri o sevgili kullarının yolunda eyle yâ Rabbi! Bizleri onlarla beraber haşreyle yâ Rabbi! O mübarek kullarının derecelerini daha da yükselt yâ Rabbi! Bizim hediyelerimizi onların ruhlarına vâsıl eyle yâ Rabbi! Himmet ve teveccühlerine bizleri nâil eyle yâ Rabbi!

Âhirete göçmüş olan müslüman ecdâd u ceddât, akrabâ u taallükât, ahbâb u yârânımızın, sevdiklerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Kabirlerinde boynu bükük şu mübarek cuma gecesinde bizden dua bekleyen, bizden hayır ve sevap bekleyen cümle geçmişlerimizin ruhlarını şâd eyle yâ Rabbi! Kabirlerini pür-nur eyle yâ Rabbi! Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar eyle yâ Rabbi! Memnun ve mesrur eyle yâ Rabbi! Beşer olduklarından, hata işlediklerinden, günahlara bulaştıklarından kabirlerinde ceza çekenler, azap görenler varsa, fazl u kereminle, habîb-i edîbin hürmetine, okunan Kur’ân-ı Kerîm’ler hürmetine, cuma gecesi hürmetine, Regaib gecesi hürmetine azaplarını def’ u ref’ u izâle eyle yâ Rabbi! Seyyiâtleri olanlar varsa seyyiâtlarını hasenâta tebdîl ü tahvîl eyle yâ Rabbi! Kabirlerini pür-nur eyle yâ Rabbi! Ruhlarını memnun ve mesrur eyle yâ Rabbi! Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle yâ Rabbi!

Biz yaşayan kullarına da tevfîkini refîk eyle yâ Rabbi! Hidayet eyle yâ Rabbi! Lütf u ihsan eyle yâ Rabbi! Yolunda daim, zikrinde kâim hayırlı kullar eyle yâ Rabbi! Şerlerden, günahlardan, haramlardan bizleri uzak eyle yâ Rabbi!

Hatimlerini indirdiğimiz şu Kitâb-ı Kerîm’in, Kur’ân-ı Hakîm’ine en güzel tarzda ittiba etmeyi bizlere nasîb-i müyesser eyle yâ Rabbi! Kur’ân-ı Kerîm’in şefaatine ermeyi nasip eyle yâ Rabbi! Kur’ân-ı Kerîm’in senin huzurunda Mahkeme-i Kübrâ’nda davacı olduğu kullar durumuna bizi düşürme yâ Rabbi! Şikâyetçi duruma düşürme yâ Rabbi! Kur’ân-ı Kerîm’in bilmediğimiz yerlerini okuyup ezberlememizi nasip eyle! Ahkâmını öğrenip hayatımızı Kur’an’a göre yaşamayı nasip eyle yâ Rabbi! Haramlarını haram bilip korunmayı nasip eyle yâ Rabbi! Emirlerini baş tâcı edip uygulamayı, icra etmeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Sen hepimizin dileklerini bilirsin, sana mâlumdur. Cümlemizin gönüllerimizdeki muratlarımızı, isteklerimizi ayrı ayrı ihsan eyle yâ Rabbi!

Bizi dünyanın ve âhiretin hayırlarına erdir yâ Rabbi!

Cümlemize helal, hayırlı rızıklar ihsan eyle yâ Rabbi!

Cümlemizin vücutlarımıza sıhhat u âfiyetler ihsan eyle yâ Rabbi!

Dertlerimize devalar bahşeyle yâ Rabbi! Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle yâ Rabbi! Borçlu kardeşlerimize borçlarını ödemek nasip eyle yâ Rabbi! Kimsenin minneti altında, borcu altında bizleri bırakma yâ Rabbi!

Helal ve temiz rızıklarla merzuk eyle yâ Rabbi! Çünkü haram yendiği zaman dualar da kabul olmaz, bizi haramlardan koru yâ Rabbi! Eğer evvelce bulaştığımız günahlar ve haramlar dolayısıyla cezalarımız varsa, kaldır yâ Rabbi! Duası kabul olmayan kullar durumuna düşmekten bizi kurtar yâ Rabbi!

Yolunda daim, zikrinde kâim eyle yâ Rabbi!

Son nefeste sevdiğin bir kul olarak, abdestliyken, ibadet yolundayken, dilimiz senin zikrinle meşgulken, gözümüzden perdeler kaldırılıp cennet makamlarımız gösterilirken habîb-i edîbinin cemalini göre göre, senin rahmetine ermiş olarak, buyurun beraber diyelim;

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû diyerek senin istediğin mü’min kul olma;

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Ve lâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn.  “Ancak müslüman olarak ölün, başka türlü gelmeyin.” dediğin şekilde, mü’minler, hakiki müslümanlar olarak ruh teslim edip huzuruna sevdiğin kul olarak gelmemizi nasip eyle yâ Rabbi!

Bizi şu akşam şu camide böylece topladığın gibi mahşer gününde de Peygamber Efendimiz’in Livâü’l-hamd’i altında haşreyle yâ Rabbi!

Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme yâ Rabbi!

Arş-ı Âlâ’nın gölgesinde gölgelenen bahtiyar kullarından olmayı nasip eyle yâ Rabbi!

Defter divan açılıp, günahlar ortaya saçılıp mahşer halkına rezil rüsvâ olan kullardan etme yâ Rabbi!

Bi-gayri hisâb cennetine dâhil eyle yâ Rabbi!

Habîb-i edîbine komşu eyle yâ Rabbi!

Habîb-i edîbinin havz-ı kevserinden doya doya nûş etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle yâ Rabbi!

Firdevs-i Âlâ’da rıdvân-ı ekberine cümlemizi vasıl eyle yâ Rabbi!

Senin cemalini gören has kullarının zümresine, cuma günlerine mümasil günlerde senin ziyafete davet ettiğin, büyük ikramlara erdirdiğin kullarının zümresine bizleri de dahil eyle yâ Rabbi!

Kur’ân-ı Kerîm hatimleri hürmetine yâ Rabbi, salât u selamlar hürmetine yâ Rabbi, hatm-i hâcegânlar hürmetine yâ Rabbi, süver-i Kur’âniye hürmetine yâ Rabbi, Regaip gecesi hürmetine yâ Rabbi, cuma gecesi hürmetine yâ Rabbi, cuma gününde gizli olup da içinde dua yapıldığı zaman duaların kabul olunduğu saat hürmetine yâ Rabbi!

Dualarımızı ahsen ve etem olarak kabul eyle yâ Rabbi!

Ve bi-hürmeti esrâr-ı sûreti’l-fâtiha mea’s-salâvat.