Rasûlüllah'ı Görmek İsteyen…

Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz:

RE. 423/12 (Men serrahû en yenzura ileyye yevmel-kıyâmeti keennehû re’yü aynin felyakra’ izeş-şemsü küvvirat, ve izes-semâünfetarat, ve izes-semâünşakkat.)

hatBu hadis-i şerifi Abdullah ibn-i Ömer RA rivâyet eylemiş. Ahmed ibn-i Hanbel (Hanbelî mezhebinin imamı), İmam Tirmizî, Taberânî, Hàkim ve diğer kaynaklar kaydetmişler. Bunlar güzel kaynaklardır, büyük alimlerdir, ciddî alimlerdoir, eserleri muteberdir. (Rahmetullahi aleyhim ecmaîn.)

Buyuruyor ki Peygamber SAS Efendimiz:

“Kıyamet gününde, bana nazar etmeyi kim isterse, İzeşşemsu küvviret, yâni Tekvir Sûresi’ni; İzes-semâünfetarat, yâni İnfitar Sûresi’ni; ve İzes-semâünşakkat, yâni İnşikak Sûresi’ni okusun!”

Bu üç sûre otuzuncu cüzde, yerlerini bulun, okuyun! Ezberinizde değilse ezberleyin! Bilenler tefsirine baksın, çok iyi bir şekilde tefsirini öğrensin! İçindeki mânâları düşünsün! Ne yapması gerekiyorsa, mûcebince amel eylesin! Üçüncüsünde secde âyeti vardır, geriye doğru dördüncü âyet; okudukça secde edeceksiniz. Mânâsını da okuyup anladığınız zaman, Rasûlüllah SAS Efendimiz’in neden tavsiye ettiğini de o zaman keşfedersiniz. [1]

Rasûlüllah’ı Görmek İsteyen…

Tirmizî’nin, Ahmed ibn-i Hanbel’in Abdullah ibn-i Ömer RA’dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif, Peygamber SAS buyurmuş ki:

RE. 423/12 (Men serrehû en yenzura ileyye yevmel-kıyâmeti keennehû re’yü aynin felyakra’ izeş-şemsü küvvirat ve izes-semâünfetarat ve izes-semâünşakkat.) Sadaka rasûlüllah, fî mâ kàl, ev kemâ kàl.

Kaynaklar ma’lûm kaynaklar; Taberânî, Tirmizî, Ahmed ibn-i Hanbel gibi kaynaklar… Ravîsi de, ikinci halife-i müslimîn Ömerül-Fâruk’un oğlu Abdullah. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şeriften öğrendiğimize göre:

(Men serrehû en yenzura ileyye yevmel-kıyâmeti keennehû re’yü aynin) “Kim sanki bu göz görüşüyle beni kıyamet gününde, o kadar aşikâr görmek istiyorsa, o kadar aşikar görmek kimi sevindirirse; beni böyle gözüyle ayan beyan bir şekilde, apaçık âşikâr bir şekilde görmek kimi mutlu edecekse, sevindirecekse, neşelendirecekse; bunu elde etmek, bu duruma nâil olmak isteyen kimse,(felyakra’) okusun…”

Neleri okusun?.. üç tane sûre buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunların hepsi Amme Cüzü’nde… Birisi İzeş-şemsü küvviret Sûresi… Hemen onun arkasından ikinci sûre, İzes-semâün fetarat Sûresi… Üçüncü sûre de, sonunda secde ayeti olan İzes-semâün şekkat Sûresi… Bu üç sûre… Bunları okursa bir insan, Rasûlüllah Efendimiz’i kıyamet gününde görecek. “Bu görmeyi isteyen, bu görmekten mutlu olacak, sevinç duyacak kimse bunları okusun!” buyuruyor Peygamber SAS Efendimiz. Bu sûreleri okumayı teşvik ediyor.

Onun için, ben de bu sevinçli güzel duruma nâil olmanızı istediğim için, size bu hadis-i şerifi okuyorum, hatırlatıyorum. Lütfen, benim konuşmam bitince, elinize Kur’an-ı Kerim’i alın! Son sayfalarda, Amme Cüzü’nde İzeş-şemsü küvvirat’i bulun! Hemen onun arkasındaki sayfada İzes-semâün fetarat’ı bulun! Biraz daha ilerde İzes-semâün-şakkat’ı bulun!..

Bu üç sûreyi bulduğunuz zaman okuyun! Önce mealini okuyun; bakalım Cenâb-ı Rabbül-Àlemîn bu sûrelerde neyi inzal eylemiş, neyi öğretmiş, neyi ihtar eylemiş?.. Bunu güzelce okuyun! Mealini okuyun, ondan sonra tefsirini okumaya geçin, bu üç sûrenin tefsirlerini okuyun güzelce… Ondan sonra ezberinizde yoksa bu sûreler, ezberlemeye girişin ki, çok çok okuyup Rasûlüllah Efendimiz’i görmeye nâil olasınız.

Ezberlemeye girişin! Ondan sonra sûrelerin içindeki anlamları da hiç hatırınızdan çıkartmayın! O sûrelerin mealindeki mânâların mu’cebince hareket edin!…..[2]

 

 [1] İskenderpasa.com, Cuma Sohbetleri, Rasulullah Sevgisi, 16.06.2000, Avustralya

[2] İskenderpasa.com, Cuma sohbetleri, Allah ve rasulünün sevgisi ve rızası, 15.10.1999, Medine