Peygamberimizin Muhteşem Zarafeti

Peygamber Efendimiz’in (sas.) zevce-i mükerremesi ve mü’minlerin annesi olan Hz. Aişe’den (ra.), şöyle buyurduğu naklediliyor:
“Ben, vakarlı görünümü, sevimli hal ve tavrı ve sekinetli edâsı bakımından, Resûlullah a (sas.) kızı Hz. Fâtıma’dan (kerremallâhu vechehâ) daha çok benzeyen bir kim­se görmedim.
Hz. Fatıma Resûlullah’ın yanına girdiğinde Resûlullah ayağa kalkıp karşılar, kızının elinden tutar, (alnından) öper ve kendisinin oturmakta olduğu yere onu oturturdu.
Buna mukabil Resûlullah da kızı Fatıma’nın yanına vardığında, Hz. Fatıma onu ayağa kalkıp karşılar, elinden tutar, (mübarek yüzünden) öper ve kendi oturduğu yere onu oturturdu.”
Bu rivayette, Peygamber Efendimiz’in evlatlara verdiği müstesna de­ğer ve gösterdiği fevkalade itibar, -bir nezaket abidesi, bir zarafet şahikası ve şaşaalı bir âdâb-ı muâşeret örneği olarak- bütün nuraniyet ve ihtişa­mıyla gözlerimizin önüne seriliyor. Şu emsalsiz sevgi, saygı ve şefkat sah­nesi karşısında duygulanmamak, heyecanlanmamak elde değil!
Düşünülsün ki yüceler yücesi bir Hak elçisi, Allah’ın en sevgili kulu, insanların baş tacı bir lider, hükümdarların bile sadık bendesi olduğu bir server, evvelin ve ahirinin efendisi, ins ü cinnin peygamberi bir ulu zât, hiç de mecbur olmadığı halde; aslında ne yönden bakılsa kendisine hürmet etmeye mecbur bir küçüğü için tevazuyla ayağa kalkıyor, muhabbetle el tutarak gönül alıyor, alın öpüyor ve ikram olsun diye de kendi oturduğu yere onu oturtuyor… Ve en önemlisi bu asil davranış, kız çocuklarından utanç duyan; çocuk sevmeyi, öpüp okşamayı yadırgayan, hatta zavallı masum kızları diri diri toprağa gömmekten titreme­yen, gaddar, kaba ve katı insanların yaşadığı medeniyetten uzak bir muhitte cereyan ediyor.
İşte İslâm’ın başarısının büyüklüğü, işte Resûlullah’ın yüce şahsiyeti ve asaleti!
Salât ü selâm sana ey insanların en şereflisi, en edeplisi, en kibarı ve en zarifi! Çağlar boyu hor görülen, ezilen kadın cinsine paye veren, himaye eden Sen’sin; onlara iyi dav­ranmayı erkeklere sen öğütledin, modern çağlardan çok çok evvel, onların hukukunu milletlere sen öğrettin…

(Mayıs 1985 Kadın ve Aile) Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN

——–
[I] Hz. Âişe’den nakledilen rivayet için bk. Buharı, el-Edebu l-müfred, s. 337, hadis no: 971; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 144, hadis no: 5217; Tirmizî, “Menâkıb”, 61, hadis no: 3872; Nesâî, es-Sünenul-kübrâ, V, 96, hadis no: 8369; İbni Hibbârı, XV, 403, hadis no: 6953; Hâkim, III, 174, hadis no: 4753.