Gülistân-ı Risâletde Gül-i Handân Muhammed’dir

Gülistân-ı risâletde gül-i handân Muhammed’dir
O bostân-ı hidâyetde gül-ü reyhân Muhammed’dir
Hülâsatü’l-Hakâyık’dan…

Tezhip: Ayşe Feyza Dikmen
Hat: Betül Kırkan

Gönül aşkınla zâr-ı müptelâdır yâ Rasûlullah
Yolunda baş île cânım fedadır yâ Rasûlullah

Eğer reddeylemezsen, dergeh-i arş âsitânında
Kul olmak rütbe-i izz ü alâdır yâ Rasûlullah

İşin altun eder yüzler süren dergâh-ı vâlâya
Gubâr-ı râh-ı kûyun kimyadır yâ Rasûlullah

Olaldan hasta-i aşkın hayât-ı câvidan buldu
Dil-i bîmârına derdin devâdır yâ Rasûlullah

Akarsular gibi dâim n’ola aksa firâkınla
Gözüm yaşı tükenmez mâcerâdır yâ Rasûlullah

Tabîb-i hastegânsın, şerbet-i lûtfun uzak tutma
Kapın âsîlere dârüşşifâdır yâ Rasûlullah

kaynak:kalem güzeli