Der Nâ’t-ı Hazret-i Resûl-i Kibriyâ

İslâm, II, sy. 22 (Haziran 1985), s. 5.

Ey habîb-i Hakk kerîm’uş-şân Muhammed Mustafâ
Nâzenîn-i Hazret-i Yezdân Muhammed Mustafâ
Ravza-i cennet gülüsün “lî-maallah” bülbülü
Canlara cânân cihâna cân Muhammed Mustafâ
Nûr-ı âlem fahr-ı âdem seyyîdu’l-kevneynsin
İki âlemde şeh-i şâhân Muhammed Mustafâ
Bûy-ı enfâsun mutayyeb etti nâsût ehlini
Doldu âlem rûh ile reyhân Muhammed Mustafâ
Zâtunı meddâh olan ol Hazret-i Hakk olıcak
Nice bilsün kadrüni insân Muhammed Mustafâ
Ümmet üzre ulu minnetdir vucûdun nîmeti
Cümle halka rahmet-i Rahmân Muhammed Mustafâ
Âlüne ashâbuna ezvâcuna etbâ’una
Hazır olsun ravza-ı Rıdvân Muhammed Mustafâ
Nûrî miskîni unutma Rabb-i izzet hakkı-çün
Ey nebîler hizbine sultân Muhammed Mustafâ
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün.
1000-1061/1594-1651 yılları arasında yaşayan kibâr-ı evliyâullahtan, büyük Halvetî şeyhi Abdulehad-i Nûrî kuddise sırruh hazretlerinin akıcı bir üslupla yazdığı nefis bir na’t-ı şerîfidir.195
Allah şefaatlerine nail eylesin.
*
________________________________________
Dipnotlar
1. Bk. Abdülahad Nûri ve Divanı, s. 227.