23. Sayı Editörden

Toplumdan topluma farklılıklar gösteren kültürün, aynı toplum içinde yaşayanları kaynaştıran bir unsur, o toplumun sosyal yapısına yön veren değerler bütünü olduğunu biliriz. Din, dil, ahlâk, gelenekler, örf ve adetler, tarih, edebiyat, sanat ögeleri tarihsel süreç içinde oluşan birikimlerdir. Biz dahi geçmişe bir seyahat etsek bu durumun farkına varabiliriz.

Küreselleşen dünyamızda kitle iletişim araçları sayesinde çok kültürlülüğün olumlu ve olumsuz yanlarını yaşamaktayız. Necip Fazıl gençliğe hitabında:

“Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle usûle, stratejiye uygun bir gençlik…

Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifirî karanlıkta, ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin; ve gerçek kahramanlık mâdeniyle sahtesini ayırdetmekte kuyumcu ustası bir gençlik…

“’Kim var? ‘ diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert ‘ben varım! ‘ cevabını verici, her ferdi ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur! ‘ fikrini besleyici bir dâva ahlâkına kaynak bir gençlik… “ demişti… Böylesi gençlerimiz yok değil ama çoğalmalı!

Biz de o gençliğin ortaya çıkması için yollarda olacağız. Tek çıkar yol sosyal bir miras olan öz kültürümüzün kuşaktan kuşağa aktarılması için var gücümüzle çalışmak. Bunun için de iki günü eşit olan ziyanda olduğundan kendimizi, genç ya da ihtiyar, kadın ve erkek ayırımı yapmadan, suni mazeretler üretmeden her gün, her an eğitip sürekli geliştirmeye devam edeceğiz.

Kültürümüz kendi kaynaklarımızdan; âyet ve hadislerden, sahih ve güvenilir kaynaklardan beslendiği takdirde varlığını sürdürecektir. Güzel ahlakı yaygınlaştırmaya çalışacak, geleneklerimize, dilimize, sanatımıza sahip çıkacağız.

Bireyler arasındaki iletişimi güçlendiren kültürü, öz kültürümüzü konu edindik. Bu çok kapsamlı konuda; örf medeniyeti diyecek, farkında olup olmadığımızı sorgulayacak, Allah katında ayların sayısı başlığı ile doğruları sizlerle paylaşacağız. Öz kültürümüzün doğru benimsenmesinin insana katkılarına değinecek, hasta ziyareti, yardımlaşma kültürü, çok kültürlü eğitim içinde çocuklarımız, yaşanan coğrafyanın kültüre etkisinden bahsedeceğiz. Gençlerimizi öz kültürümüzden uzaklaştıran sebepler ve diğer başlıklarımızla bültenimizi istifadenize sunuyoruz.

Hoşça bakın zatınıza…