Karîn-i Sübbûh

Ey mürdegân-ı münkir-i hakîkat

Karîn-i Sübbûh, olur sabır ile

Mûrâyâttan müstağrak olan beşer

Karîn-i Sübbûh, olur şükür ile.

 

Mehîb ol, ırak kal; hakîr bu gûrûh

Beşer-i nevmîd, sabır eyle sütûh

Daldık masivaya, af eyle Sübbûh

Karîn-i Sübbûh, olur şükür ile.

 

Ağrazı mülevves! O, Câvidâni

Bu bâb-ı esrâr-ı nihân; dur fâni

Râvi: ” Onlara haktır hâk”, duy Bâki

Karîn-i Sübbûh, olur sabır ile

Râvi

 

Kelimelerin Anlamları:
 Karîn-i Sübbûh: Rabb’e yakınlık
Mürdegân-ı Münkir-i Hakîkat: Hakikati inkâr eden ölmüşler
Mürâyât: Gösteriş
Müstağrak: Kendinden geçmek
Mehîb: Heybetli
Beşer-i nevmîd: Ümitsiz insan
Sütûh: Sıkıntılı, kederli
Ağraz: Amaç, maksat
Mülevves: Pis, kirli
Câvidâni: Ebedi, sonrasız
Bâb-ı esrâr-ı nihân: Saklı sırlar kapısı
Hâk: Toprak