Editörden

EDİTÖRDEN

İmtisâl-i “câhidû-fi’llah” olupdur niyyetüm
Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidür gayretüm
Fazl-ı Hakk u himmet-ı cünd-i ricâullâh ile
Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm
Enbiyâ vü evliyâya istinâdum var benüm
Lütf-i Hak’dandur hemân ümmîd-i feth ü nusratum
Nefs ü mâl ile n’ola kılsam cihânda ictihâd
Hamdü-lillâh var gazâya sad hezârân rağbetlim
İy Muhammed mu’cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile
Umaram galib ola a’dâ-yı dîne devletüm  

                                                             AVNÎ

Fethedebilmek aşkının, kutsal bir hedef olduğu İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmet Cemaziyel evvel ayı konumuz.

Yahya Kemal’in; “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.”

dizeleriyle kendisine duyulan yüce aşkı anlattığı İstanbul ve Necip Fazıl’ın;

“Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik…
Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat…” ifadeleriyle karşımıza çıkan paha biçilemez İstanbul ve o yüce övgüye mazhar Fatih Sultan Mehmet.

Devrin önde gelen âlimleri tarafından yetiştirilen Fatih’e, devlet yönetiminde başarılı olabilmesi için tecrübe kazanacağı görevler de verilmiştir. İyi bir komutandır, kılıcı kadar kalemi de kuvvetlidir.

Her tebaasına kendi dili ile hitap edebilecek dil zenginliğine sahip Sultan Mehmet, bir fikir adamıdır, şairdir, geometri bilir, matematik bilir, tarih bilir.

Bu sayımızda; güzel bir kalem Şehr-i İstanbul derken bir başka kalem, satırlarda Neden İstanbul’u anlatacak.

Güven, güvence, güvenlik demek olan, dış siyaset ve gücün ifadesi emanları da unutmadık. Fatih’in emannamelerine de değineceğiz elbette.

Fatih Sultan Mehmet’in eğitimini, hocalarını, onun kurduğu Sahn-ı Seman Medreselerini bulacağınız sayımızda annesi Hatice Âlime Hüma Hatun’u hayırla yâd edeceğiz.

Fetih sonrası toplumsal değişimlere de yer verecek Fatih’in vasiyetnamesini de sizlerle paylaşacağız.

Beğeneceğinizi umduğumuz diğer başlıklarımızla yeni sayımızı istifadenize sunuyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhları şâd olsun.