“Hz Peygamber’e İtaat
ve Sünnetin İhyası
” 

REBİ’ÜL-EVVEL 1438

İçerikleri görmek için kaydırın

ABONE OLUN

Üyelere özel göndereceğimiz duyuru emaillerimizi almak için emailinizi bırakın.

Tefsir

Vahiy ile İlgili Bazı Terimler *

Efendimiz as’a çeşitli mekânlarda, zamanlarda ve şartlarda vahiy nazil olmuştur. Bu durumlar tefsir ilminde bazı terimlerle ifade edilir: el-Hadari (ا…

Vahiy Geldiği Zaman

“(Resûlüm! Vahiy geldiği zaman) onu alelacele almak için (bitmeden) dilini hareket ettirme! Şüphesiz ki onu (kalbinde) toplamak ve (sana) okutmak bize…

Kur’ân-ı Kerîm’den Mesajlar


Yoksa yanlarında, mutlak galip, (dilediğine) çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var?
Sâd/9.Ayet

Peygamberimizden Mesajlar


Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece, siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helâk etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız, bir şeyi emrettiğimde de onu, gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz.”

(Buhârî, İ’tisâm 2; Müslim, Hac 412, Fezâil 130-131. Ayrıca bk. Tirmizî, İlim 17; Nesâî, Hac 1; İbni Mâce, Mukaddime 1)

Hadis

Hadîs, Sünnet, Eser, Haber, Rivayet

ESER: Hadîs veya sünnet yerine kullanılmış olan kelimelerden biri eser kelimesidir. Zira kelime lügat olarak bir sözü nakletmek manasına gelir. Dilimi…

1) Ashabu’l-Eser

Eser, meydana getirilen şey, nişan ve alâmet demektir. Terim olarak ise gerek Hz. Peygamber (sas)’ den ve gerekse sahabeden rivayet edilen şeyle…

2) Ashabu’r-Rey

Görüş, akıl fikir ve tedbir sahibi kimseler. Rey taraftarları, reyciler. Terim olarak rey; ortaya çıkan yeni bir meselenin hükmünün Kur’an-ı Ker…

Fıkıh

Soru-Cevap/ Kadınlara Mahsus Haller

SORU: Bir bayan özel hali devam ederken kan vermesi uygun olur mu? CEVAP: Bir bayanın özel halde olması kan vermesine engel değildir. Aynen bunun gibi…

Temizlik / Kadınlara Mahsus Haller

Hayız, nifas, istihâza denilen üç çeşit hal vardır ki, bunlar kadınlara mahsus olup erkeklerde olmaz. Kadınların temizliğe bağlı bir takım ibadetleri …

Gusül-Teyemmüm/Soru-Cevap

  SORU: İdrar sırasında gelen meni gusül gerektirir mi? CEVAP: İdrar içerisinde gelen meni gusül gerektirmez. Meninin gusül gerektirmesi için ilm…

Tasavvuf

Seyr-ü Süluk

Seyr ve süluk kelimeleri, lügatte gitmek, yürümek, girmek demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak, tarikata giren bir salikin işin başından vuslat makamına…

Zühd Nedir?

Zühd nedir?[1] Hiçbir kul, dünyanın ne olduğunu öğrenmedikçe zühdün ne olduğunu öğrenemez. Âlimler zühd hakkında birçok şey söylemişlerdir. Allah Teâl…

KAD Kritik Analitik Düşünce

Küçük Dokunuşlar

Yeni senemizi hayırlayarak, uğurlayarak başlamak isterim. İyi insan ve Müslüman olmak çabasıyla yaşadığımız modern çağda kimi zaman kayıp, kimi zaman …

Kritik Ve Analitik Düşünme Nedir? – 3

Sonuç olarak, kritik ve analitik düşünme bir dizi bilişsel işlevin bir arada kullanıldığı bir süreç olup, pratik hayatta kullanılan; sosyal bir birey …

Kritik Ve Analitik Düşünme Nedir? – 2

Kritik ve analitik düşünme karşılaşılan sorunların tutarlı, sağlıklı ve mantıklı bir şekilde çözümlenmesidir. Bir problemin çözümünde şu mantıki aşama…

Sağlıklı Hayat

Beynimiz Plastik Mi?

Duygu ve düşünce hareketlerimiz çalışarak değiştirilebilir mi? Henüz 20-30 yıl öncesine kadar, beynin belli donanım ve özellikleri kazandıktan sonra, …

Zarafet

Özel Görgü Kuralları-2

Komşuluk Adabı Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Cebrail (as) komşuyu bana öyle anlattı ki az kalsın komşuyu, komşuya mirasçı kılacağını zannettim.” (Bu…

Özel Görgü Kuralları-1

Özel görgü kuralları olarak paylaşılacak konular; hoca-talebe ilişkilerinde adap, komşu ilişkilerinde adap, fakir, yetim, kimsesizlerle olan adap, gay…

Bireysel Zarafet

Zarafet, sözlüğe bakıldığında kibarlık, nezaket, incelik demektir. Aslında zarafet eşittir edep, demektir. Edep, eserlere bakıldığında;  zahiri ve bat…

Hayatı Kolaylaştıranlar

Kişisel Hayat Planı

Hayat planı örneği Gözlerinizi kapatın ve kendinizi daha detaylı olarak nasıl görmek istediğinizi hayal edin ve elinize plan defterinizi alarak bu hay…

Dua

Yarattıklarının sayısınca Allah’a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah’a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah’a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah’a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah’a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah’a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah’a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah’a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der Allah’i tesbih ederim.
(Ahmed b. Hanbel,V, 249 , r. 22144.)

Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım! Zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.
(Tirmizi,”Da’avat”,35,r.3427)

Allah’ım! İbrahim’in âl’ine rahmet eylediğin gibi Muhammed’e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim’in âl’ini mübarek eylediğin gibi Muhammed’i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.
(Buharî, “Enbiya”,10,r.3369)
Duâ kitabı, sayfa: 52

Hikmetli Sözler


“”Hakka vuslat nedeni onyedi derecedir.En aşağısı (Allah’ın davetine ) icabet ,en yükseği hakiki manada Allah’a tevekkül etmektir.”
Ebu Turâb Nahşebî

“Fenā; kulun kulluğunu görmekten fânî olması, bekâ kulun ilahî huzurda bâkî olmasıdır.”
Eni Said Harrâz
 

“Heybet; kalplerin erimesi, mahabbet; ruhların erimesi, şevk ise nefislerin erimesidir.”
Şeyh Ebu Bekir Şiblî
 

Yayınlarımız